Àrea d'acció caritativa

Càritas

Càritas és una entitat de l’Església Catòlica sense ànim de lucre que forma part de les organitzacions  no governamentals (ONG)  i que actua segons els  valors  cristians, sense discriminació per raó de creença, origen, gènere i/o cultura. Càritas és l’Església en el seu servei caritatiu i social moguda per l’Evangeli, per l’amor de la comunitat cristiana al pròxim.

Des dels anys setanta, Càritas Parroquial de Mollerussa, la qual està situada al carrer del Palau, 22 del municipi de Mollerussa, ha anat desenvolupant diversos projectes englobats en diferents programes i projectes que van adreçats a la població més  desafavorida  i  amb  majors  necessitats  (manca  de  recursos  econòmics, dificultat d’inserció sociolaboral i/o accés a l’habitatge, desconeixement de la llengua, problemes sociosanitaris…), com ara: persones nouvingudes, famílies amb dificultats sociofamiliars i econòmiques, persones sense sostre, infants i gent gran.

És per aquest motiu que la nostra acció consisteix a acollir, escoltar, orientar i acompanyar amb aquesta població en situació de precarietat social i de vulnerabilitat  i treballar-hi perquè sigui protagonista del seu propi desenvolupament integral, fent-la partícip dels programes i projectes que portem a terme com també, a través de les campanyes de denúncia social, de sensibilització i de lluita contra la pobresa que organitza la pròpia Càritas.

Aquesta tasca no seria possible si no hi hagués la participació i el compromís de tot un seguit de persones que de forma altruista, compromesa i amb bona voluntat presta el seu servei a l’entitat. I també, de les persones que realitzen aportacions econòmiques voluntàries, entre d’altres.

Accions socials que l’entitat du a terme

El servei d’Acollida, d’Atenció Social i Seguiment és un espai que té la finalitat d’acollir, d’escoltar, d’acompanyar i alhora d’orientar la persona que acut al despatx  parroquial.  És  per  aquest  motiu  que  Càritas  ofereix  l’atenció personalitzada i individualitzada d’un educadora social a la població, la qual aten les demandes demandes, la qual cosa permet detectar necessitats i mancances que presenta la persona i/o unitat familiar atesa.

FONS PARROQUIAL

A partir de l’any 2018, es va decidir una partida econòmica per a cobrir les necessitats bàsiques de les persones i famílies en seguiment de Càritas que es trobessin en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió, i sota els efectes de la crisi.  Una de les necessitats bàsiques és que la persona i/o família pugui tenir una higiene corporal i de la llar per al seu benestar.

Cada persona o família beneficiària d’aquest tipus d’ajut, l’educadora social de l’entitat porta a terme el seguiment de la seva situació durant tot l’any.

La persona o família beneficiària acudeix al despatx de Càritas, i l’educadora social li fa entrega d’un lot amb productes segons la quantitat de persones que conviuen a la llar.  En cada lot hi ha els següents productes: paper higiènic, gel, xampú, sabó de rentar la roba, sabó de rentaplats, sabó pel terra i lleixiu. Aquest ajut el poden rebre amb un màxim de tres vegades a l’any.

FONS PARROQUIAL

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de dotar d’aliments frescos a les persones usuàries dels aliments d’urgència o del Centre de Distribució d’Aliments (CDA) i d’altres projectes, atès que aquest tipus de producte no es facilita en els aliments excedents de la UE.

A més a més, es requereixen càmeres frigorífiques i en aquests moments l’entitat no en disposa per al seu emmagatzematge.

Davant aquest fet, es va creure oportú que calia promocionar i facilitar que la persona pogués disposar d’una dieta equilibrada, i és per aquest motiu que es va realitzar  una   partida   pressupostària   per   poder   fer  compra   d’aquests   tipus d’aliments, que són verdura, fruita, carn i peix.

Cada persona o família beneficiària d’aquest tipus d’ajut acudeix acompanyada de la professional de Càritas al supermercat concertat, fa la compra fins a l’import màxim que ha valorat l’educadora social que l’ha atès, tenint en compte els membres que hi ha a la família.

 

FONS PARROQUIAL

Aquest projecte es destinat a infants de famílies amb pocs ingressos i necessiten d’un ajut per a cobrir les despeses de material escolar de nens i nenes d’Educació Infantil i Primària amb risc d’exclusió social amb la finalitat d’equiparar a tots els infants amb igualtat de condicions a l’escola.

Es va destinar una quantitat econòmica des de la Càritas Parroquial de Mollerussa per poder cobrir aquesta necessitat.

Aquest material es sol·licitat per l’escola als pares per tal de fer-ne ús durant el curs escolar. Es tracta de material fungible: fotocòpies, llibres, fitxes… i en algunes escoles inclouen les excursions culturals ja que si no estaven incorporades, part d’alumnat no tenia els recursos econòmics per poder-hi anar.

 Per accedir a aquest tipus d’ajut, cal que la persona faci una sol·licitud al despatx de Càritas Parroquial de Mollerussa, on se li sol·licitarà una sèrie de documentació a presentar per fer la valoració de la situació familiar en diversos aspectes: socials, familiars, econòmics, etc. L’educadora social farà un informe amb la valoració econòmica i social de la necessitat en què es troba la persona o família sol·licitant. Posteriorment, es posa en contacte amb les escoles i es coordina l’ajut.  

 Cal esmentar, que no se’ls cobreix el 100% del material ja que es pacta amb la família quin percentatge de l’import podem assumir i aíxi la família es sent responsable del cost de l’educació de l’infant.

FONS PARROQUIAL

El projecte s’inicia arran de la crisi econòmica i social dels darrers anys davant la evidència de famílies sense recursos i amb infants a càrrec. Per vetllar el creixement d’aquests nens i nens, i assegurar un àpat equilibrat i complert al dia. 

 Cal dir, que des de l’Administració pública atorguen una quantitat econòmica amb beques de menjador. Hi ha famílies que se’ls concedeix el 100% de la beca i n’hi ha d’altres que se’ls atorga un 50%. Aquestes últimes es veuen obligades a sufragar la resta del 50% de la seva economia familiar. Aquest fet origina que algunes famílies no acceptin l’ajut atès que no poden cobrir aquesta despesa,  aquest és el motiu perquè Càritas Parroquial de Mollerussa intervingui subvencionant el 50% que pertocaria a les famílies per poder arribar a l’objectiu.

En cas d’urgència, hem subvencionat el 100% d’una beca durant un curt període.

Per accedir a aquest tipus d’ajut, cal que la persona faci una sol·licitud al despatx de Càritas Parroquial de Mollerussa, on se li sol·licitarà una sèrie de documentació a presentar per fer la valoració de la situació familiar en diversos aspectes: socials, familiars, econòmics, etc. L’educadora social farà un informe amb la valoració econòmica i social de la necessitat en què es troba la persona o família sol·licitant. Posteriorment, es posa en contacte amb l’Administració i les entitats encarregades de la gestió del menjador escolar (AMPA i/o càterings).

El Pla d’Ajuda Social va sorgir arran de la detecció de cobrir les necessitats bàsiques de les persones i famílies afectades que es troben en una situació de precarietat nova i sobrevinguda, i que fins ara no havien estat usuaris de cap servei social o de Càritas. També se les coneix com a “nous pobres”. El pressupost econòmic prové del Bisbat de Solsona, atès que el Bisbe Xavier Novell  va valorar que davant la situació de crisis calia donar un cop de mà a les famílies i persones amb nova situació de pobresa. I va dotar d’una a partida específica econòmica per aquest col·lectiu.

L’objectiu d’aquest projecte és ajudar que aquestes persones no esdevinguin protagonistes en la roda de la “dependència social”.

Aquest projecte engloba diversos tipus d’ajuts:

Despeses relacionades amb  l’habitatge: lloguer,  hipoteca,  llum,  aigua, gas, calefacció…

Altres tipus d’ajuts: ulleres, ortodòncia, etc.

Per accedir a aquest tipus d’ajut, cal que la persona faci una sol·licitud al despatx de Càritas Parroquial de Mollerussa, on se li sol·licitarà una sèrie de documentació a presentar per fer la valoració de la situació familiar en diversos aspectes: socials, familiars, econòmics, etc. L’educadora social farà un informe amb la valoració econòmica i social de la necessitat en què es troba la persona o família sol·licitant i el presentarà a la Secretària de Càritas Diocesana i se’n farà una valoració a través d’una  Comissió Permanent. Aquesta  Comissió serà  qui  decidirà  si  s’aprova  o es denega l’ajut.

I dir que, en cas d’aprovació de l’ajut, en cap moment es dóna a la persona beneficiària cap quantitat de diners; és la professional de Càritas qui s’encarrega de gestionar els diners i fer els pertinents pagaments a les empreses subministradores, entitats, escoles, llogaters…

El Fons Solidari Diocesà és un fons econòmic que prové de La Conferencia Episcopal Espanyola, de la Campanya contra la crisi de Càritas Espanyola  i d’aportacions d’altres entitats per tal de cobrir les necessitats bàsiques de les persones i famílies que ja han passat a ser usuàries de serveis socials i/o de Càritas al llarg del temps. Tot i haver fet un treball amb la família no han pogut estabilitzar-se socioeconòmicament i en ocasions requereixen d’ajuts d’entitats socials. I, per tant, esdevenen protagonistes en la roda de la “dependència social”.

Aquest projecte engloba diversos tipus d’ajuts:

Despeses relacionades amb  l’habitatge: lloguer,  hipoteca,  llum,  aigua, gas, calefacció, mobles….

  • Altres tipus d’ajuts: ulleres, ortodòncia, etc.

 Per accedir a aquest tipus d’ajut, cal que la persona faci una sol·licitud al despatx de Càritas Parroquial de Mollerussa, on se li sol·licitarà una sèrie de documentació a presentar per fer la valoració de la situació familiar en diversos aspectes: socials, familiars, econòmics, etc. L’educadora social farà un informe amb la valoració econòmica i social de la necessitat en què es troba la persona o família s sol·licitant i el presentarà a la Secretària de Càritas Diocesana i se’n farà una valoració a través d’una  Comissió Permanent. Aquesta  Comissió serà  qui  decidirà  si  s’aprova  o es denega l’ajut.

Cal dir que, en cas d’aprovació de l’ajut, en cap moment es dóna a la persona beneficiària cap quantitat de diners; és la professional de Càritas qui s’encarrega de presentarà de gestionar els diners i fer els pertinents pagaments a les entitats, escoles i empreses subministradores.

El Fons Parroquial  és un fons econòmic que prové de les donacions dels socis de Càritas Parroquial de Mollerussa, de les recol·lectes de la Parròquia de Sant Jaume de Mollerussa i de donacions a la Parròquia. Aquest fons s’utilitza sempre que la demanda no arribi a 100€  per tal de cobrir les necessitats d’urgència bàsiques de les persones i famílies que atenem en seguiment a Càritas Parroquial de Mollerussa.

Aquest projecte engloba diversos tipus d’ajuts:

  • Despeses relacionades amb subministraments: llum, aigua i gas.
  • Altres tipus d’ajuts: aliments específics, medicaments, viatges…

Per accedir a aquest tipus d’ajut, cal que la persona faci una sol·licitud al despatx de Càritas Parroquial de Mollerussa, on se li sol·licitarà una sèrie de documentació a presentar per fer la valoració de la situació familiar en diversos aspectes: socials, familiars, econòmics, etc. L’educadora social farà  la valoració econòmica i social de la necessitat en què es troba la persona o família s ol·licitant i el presentarà a la Direcció de Càritas Parroquial de Mollerussa  qui  decidirà  si  s’aprova  o es denega l’ajut.

Cal dir que, en cas d’aprovació de l’ajut, en cap moment es dóna a la persona beneficiària cap quantitat de diners; és la professional de Càritas qui s’encarrega de gestionar els diners i fer els pertinents pagaments a entitats, escoles i empreses subministradores.

Ja fa uns anys que Càritas Parroquial de Mollerussa rep demanda d’ajuts en alimentació per part de la ciutadania que presenta més dificultats socials, econòmiques, familiars…

Davant l’increment d’aquest tipus de demanda durant el transcurs dels anys, l’any 2009 ens vam reunir les tres entitats del municipi que ens dediquem a l’atenció social i que som Creu Roja Pla d’Urgell, Serveis Socials de l’Ajuntament de Mollerussa i Càritas Parroquial de Mollerussa per tal d’elaborar un programa de treball conjunt pel que fa a la gestió i el repartiment d’aliments. I també per disposar d’una borsa de voluntariat procedent de Creu Roja i Càritas per poder efectuar aquest repartiment.

De les reunions que vam tenir va sorgir un protocol que es va posar en funcionament a partir de l’any 2010 amb la finalitat de:

→ Cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació d’aquelles persones  i famílies que es troben en una situació precària i de risc

→ Lluitar contra la pobresa i el malbaratament de productes alimentaris.

→ Coordinar  la distribució d’aliments entre les diferents parts implicades de la ciutat per tal de millorar-ne l’eficàcia i evitar que hi hagués persones que anessin a demanar el mateix ajut a les tres entitats.

Els aliments que es distribueixen provenen dels excedents de producció de la Unió Europea, que solen ser: llet, galetes, macarrons, fideus, llenties, cigrons, arròs, llet en pols per a nadons, cereals infantils, fruita en conserva…

Fins al mes de desembre de 2015, el magatzem i el lloc de distribució es trobava ubicat als baixos de l’edifici St. Jordi de Mollerussa i es repartia quatre dies a la setmana durant dos mesos, fins que arribava la següent fase. Cada dia s’atenien entre 20 i 25 famílies.

 Posteriorment, al mes de desembre de 2015 va obrir les seves portes el Centre de Distribució d’Aliments (CDA) que es troba situat a la Ctra. de Torregrossa S/N on es reparteix els aliments a tota la població de la Comarca del Pla d’Urgell.

 En aquest nou centre també es distribueixen aliments frescs procedents de donacions de supermercats i del Banc d’Aliments, entre d’altres entitats. I també tenen a la seva disponibilitat productes de neteja personal i de la llar. 

Les persones i/o famílies se’n poden beneficiar dels aliments i productes d’higiene segons un període concret; n’hi ha que cada mes, cada trimestre, un cop a l’any. Segons la situació familiar es valora la periodicitat de l’ajut.

Tot i que les persones beneficiàries de l’ajut d’aliments acudeixen al Centre de Distribució d’Aliments (CDA),  hi ha famílies que fan demanda urgent d’aliments, ja que han exhaurit el lot d’aliments que se’ls va proporcionar al CDA.

També s’atén a les famílies nouvingudes, que tenen un període de carència des de l’Administració, i també s’atén als transeünts.

L’educadora social valora la demanda de la família i, segons la situació econòmica, social,  familiar… es  pot  decidir  de  fer  entrega  d’un  lot  d’aliments  d’urgència. Aquests aliments provenen de les donacions de persones particulars i/o entitats, escoles i empreses, que de manera gratuïta, en fa donació a la nostra entitat.

Cal dir que aquests aliments són diversos i no sempre són els mateixos, ja que és la persona que en fa la donació, la que creu necessari quin és l’aliment o aliments que poden ser de més necessitat.

Davant la gran quantitat de consum de roba que la societat ha fet any rere any i una vegada passada la temporada part de la població ja no en feia ús, ja sigui per motius de moda o per excés, i a més a més de percebre la necessitat que presentaven alguns habitants del municipi d’ajut de roba. Càritas Parroquial de Mollerussa va crear el rober de Càritas fa més de 40 anys per cobrir aquesta necessitat. Cal dir que és el projecte on participa més voluntariat, concretament 21 voluntaris i voluntàries, i el més antic de la Càritas Parroquial.

Aquest projecte consta d’una botiga de roba ubicada a la planta baixa de l’edifici on s’ubica Càritas, en  la  qual es  ven tot tipus  de  roba, calçat, estris de  cuina  i joguines, a un preu simbòlic.

L’objectiu  que  es  pretén  és  oferir  l’accés  a  l’obtenció  (compra)  de  roba  o accessoris de segona mà en bon estat i a un preu mòdic a persones amb necessitats socioeconòmiques.

Cal esmentar que aquest projecte es distribueix en dues tasques:

–     Dimarts d’11.00 a 13.00 i divendres de 17.00h a 19.30h. S’ofereixen aquests dies i horaris per què la població pugui portar aquella roba i accessoris de què no fa ús perquè altres persones se’n puguin beneficiar. Hi trobarà un grup de voluntariat que en farà la recollida, la selecció i  l’ordenació per a la seva  posterior venda.

–     Dimarts i dijous de 17.00 a 19.00h. S’ofereix en aquests dies i horaris perquè la població que necessiti utilitzar aquest servei pugui anar a comprar roba. Per accedir a aquest servei cal que la persona vagi a buscar un tiquet d’entrada els dies que està oberta la botiga a la venda, ja que l’espai físic és molt reduït.

Els   diners   recaptats   de   la   venda   d ’aquesta   roba   i   productes s’inverteix en  els diversos projectes  socials que  duu a terme l’entitat  per sufragar-ne les despeses anuals.

Cal esmentar que la persona o família que no es pot sufragar la compra de roba o estris que es venen a la botiga pot rebre un val d’ajut per comprar-ne, sempre que s’hagi fet una valoració de la seva situació.

Tal com indica el títol del projecte, podem esbrinar que Càritas ofereix l’aprenentatge de la llengua  i cultura  a persones que  en mostren un desconeixement, fet que dificulta el diàleg i la bona entesa. Generalment aquestes persones són d’origen estranger, les quals són recent arribades (nouvingudes) o bé ja porten uns anys convivint a la població.

Des de fa anys, aquest projecte el portem a terme conjuntament amb l’entitat Creu Roja Pla d’Urgell. Així doncs, un equip de monitors de les dues entitats, concretament 8 voluntaris; 4 voluntaris provenen de Creu Roja i 4 voluntaris de Càritas, imparteix tant classes de català com de castellà a les aules del Col·legi la Salle i a l’espai de Càritas Parroquial de Mollerussa, amb l’objectiu de potenciar la integració del col·lectiu estranger dins la societat d’acollida a través del coneixement de la llengua i cultura.

Les classes es realitzen per quadrimestres; el primer quadrimestre seria d’octubre fins a mitjans de febrer de l’any següent i el segon quadrimestre de mitjans de febrer a juny. Aquestes són del tot dinàmiques, hi ha estones de conversa, lectoescriptura i comprensió lectora, a més a més de donar a conèixer la cultura, ja sigui la història, festes populars, monuments emblemàtics…

Cal dir que l’alumnat és distribuït segons el nivell de coneixement de l’idioma que vol estudiar: n’hi ha d’alfabetització, de nivell bàsic i de nivell mitjà.

Un cop finalitzat el curs, es realitza una cloenda i se’ls lliura un diploma d’assistència i d’assistència i aprofitament a les classes, que l’alumnat el guarda com un autèntic tresor. I, el voluntariat guarda com un tresor, les estones viscudes amb tots ells i elles.

Cal esmentar que en aquestes aules hi ha una gran riquesa cultural, ja que l’alumnat prové de diversos indrets: Senegal, Gàmbia, Marroc, Romania, Argèlia, la Xina, l’ Índia, Bulgària, Pakistan…

És també un dels programes amb més anys de Càritas Parroquial. Els voluntaris d’aquest programa dediquen el seu temps lliure a visitar, a fer companyia i animació a la gent gran i/o malalts, tant a residències com al propi domicili. L’objectiu del projecte és fer-los companyia, animar-los i estimular-los les seves capacitats, així com també recolzar els familiars.

 El voluntariat dedica el temps: a escoltar, fer un passeig, jugar a jocs de taula, fer activitats… També un cop al mes es realitza una visita alternada a la Residència d’Avis Can Jacques i a la Llar Terres de Ponent.

Per tal de fer un seguiment de les visites, programar-les i avaluar-ne el servei, el voluntariat es reuneix per fer reflexió de com ha anat la visita i preparar properes activitats.

 A la Residència: un grup de 13 voluntaris i voluntàries, aproximadament cada dos mes, de les 5 a 2/4 de 7 de la tarda, dedica el seu temps lliure per visitar els avis de la Residència Can Jacques i s’alterna amb les visites als residents de la Residencia Llar Terres de Ponent. En aquestes visites es realitzen activitats programades com ara: la benvinguda a les estacions de l’any, èpoques de festivitat (Quaresma…), BINGO i sobretot es dóna afecte als usuaris.

També es porten a terme diversos tallers dins la mateixa residència:

Taller “mima’t les mans” a la Llar Terres de Ponent.

Els dimarts, cada quinze dies de les 17:00h fins a les 19:30h es realitza un taller que dura dues hores i mitja a la Llar Terres de Ponent, que consisteix en fer massatge a les mans i pintar les ungles de 10 usuàries. El realitzen 2 voluntàries.

Taller “jocs de taula”  a la Llar Terres de Ponent.

Un dimecres per la tarda de 17h a 18h  es fa una visita d’1 hora als residents de la Llar Terres de Ponent. El realitza 1 voluntària. S’encarrega del taller de jocs de taula que consisteix en jugar als diversos jocs de taula: dominó, parxís, oca… amb 5 usuaris/iès de la residència.

 A més a més, també es realitzen visites a les residències de les contrades:

Visita en petit grup a la Residència Josep Torrent (Vila-sana)

Un dimarts al mes d’11h a 13h, es fa una visita als residents de la Residència Josep Torrent. La realitza 3 voluntaris. En són beneficiaris 42 residents. La visita té una durada de 2 hores.

 Al Domicili: les visites a domicili es realitzen per part d’un/a voluntari/ària o bé en grup de dues voluntàries. S’acorda amb la persona a visitar quin horari i quin dia li va millor per a ser visitat.

A més a més de la companyia i afecte que es dóna, qui ho sol·liciti pot rebre la comunió.

Els detallem una graella on podran veure les persones beneficiàries de les visites, companyia, animació del voluntariat de Càritas:

Des de l’any 2000, Càritas Parroquial de Mollerussa disposa d’un alberg a disposició per a les persones sense llar que estan de pas per Mollerussa. L’objectiu de l’alberg és donar una atenció personalitzada a través de l’acollida i també cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i descans. Aquest es troba situat al mateix edifici de Càritas però l’entrada està ubicada al carrer Raval de la Creu, 13.

Quan la persona sense llar vol accedir a l’alberg, el primer pas que ha de fer és anar a la Policia Local   entre les 7 i 2/4 de 8 de la tarda per tal que se li tramiti un document d’entrada a l’alberg, així es registren les seves dades i queda constància que ha sol·licitat l’estada a l’alberg. Posteriorment, a entre 2/4 de 8 i les 8 del vespre ja pot dirigir-se a l’alberg on un treballador contractat que resideix a l’alberg li farà l’acollida i li explicarà el funcionament del servei (normes i horaris) i el què se li pot oferir: pernoctar 1 nit,  dormir  en  una  habitació  individual,  roba,  dutxa,  sopar  i  esmorzar  de l’endemà. En el cas que la persona vulgui fer alguna petició d’ajut, ja sigui una altra estada a l’alberg, per obtenir medicaments, de recerca d’una entitat d’inserció sociolaboral… disposa de l’atenció individualitzada d’una educadora social.

L’estada d’aquestes persones a l’alberg sol ser d’1 nit cada 2 mesos, a excepció de circumstàncies que facin necessari que es perllongui l’estada a aquest, ja sigui per motius: laborals, de salut, judicials, etc. Que es valoraren com a estàncies d’urgència. En ocasions, també ens trobem que se’ns deriva persones des dels Serveis Socials, Policia Local i Mossos d’Esquadra.

Cal dir, que també s’ofereix servei de dutxa a persones residents al municipi que no disposen dels subministraments d’aigua i llum a la seva residencia.  A més a més, d’oferir aquest recurs a les treballadores socials dels Serveis Socials, en el cas que necessitin un allotjament d’urgència per a una persona que estigui esperant l’aprovació d’accés a algun recurs especialitzat o  per desallotjaments de pis i pendents d’entrada a  un habitatge, etc.  En aquests casos,  parlem específicament del projecte d’alberg de proximitat de curta estada.

El programa Família i Infància a través del projecte del reforç escolar i pedagògic atén infants en edat escolar obligatòria d’Educació Primària que reuneixen aquestes condicions:

→ Necessiten un suport escolar per millorar el seu rendiment escolar atès que presenten dificultats acadèmiques per equiparar-se al nivell escolar de l’aula.

→ Pertanyen  a   famílies   que  no   poden   sufragar  uns  serveis extra escolars, ja sigui pagament d’acadèmies o reforç escolar a particulars, o bé per qüestions socioeconòmiques i familiars no en senten la necessitat però hi és present.

Aquests nens i nenes que estant cursant de 1r a 6è d’Educació Primària són derivats a la nostra entitat per la treballadora social de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), la qual té la funció de detectar aquells nens i nenes que presenten necessitats educatives, sociofamiliars… dins l’àmbit escolar. Quan la treballadora social detecta algun/a alumne que podria beneficiar-se d’aquest projecte, es posa en contacte amb la família i els ofereix el recurs; si la família accepta, la treballadora social envia un informe de derivació del nen o nena a Càritas on s’especifiquen les àrees acadèmiques a reforçar, ja sigui: lectura i comprensió, matemàtiques, llengua catalana…

D’aquesta manera el que es pretén es:

Millorar la qualitat de vida dels infants.

Atenuar  les  desigualtats  que  puguin  presentar  oferint  les  mateixes oportunitats.

Tenir  una  persona  que  pugui  orientar-los  i  ajudar-los  en  les  tasques escolars.

Treballar hàbits, límits i normes.

■  Implicar les famílies en el procés educatiu del seu fill o filla.

El projecte de Reforç Escolar consisteix a oferir un suport escolar setmanal d’1 hora i mitja a cada infant gràcies a l’acompanyament del voluntariat (com a màxim cada voluntari/ària té tres infants al seu càrrec).  Aquest reforç es porta a terme en una aula que es troba situada en el mateix edifici de Càritas, la qual s’ha habilitat per dur a terme  aquesta  activitat,  on  s’hi  pot  observar:  pissarra,  prestatgeries  amb  llibres acadèmics distribuïts per matèries i per cursos escolars, pòsters educatius (alfabet, taules de multiplicar), etc.

L’alumnat està distribuït en dos grups: el grup del dimecres, en què assisteixen els nens i nenes de 6 a 8 anys (de 1r a 3r de primària) i el grup del dijous, en què assisteixen els nens i nens de 9 a 12 anys (de 4t a 6è de primària). L’horari és de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda. L’alumnat que hi assisteix prové de diversos indrets: Romania, Senegal, Marroc, Algèria i Catalunya.

A més a més de reforçar aquelles àrees educatives que  presenten més dificultat, també es treballa la cultura popular a través de les festes populars, ja sigui Sant Jordi, la Castanyada, l’arribada dels Reis a Betlem… I ho treballem a través de tallers com ara: realització de punts de llibre per Sant Jordi, taller de mascares pel Carnaval, l’arribada del patge reial…

També participen d’activitats de la comunitat com ara: tallers i l’hora del conte a la Biblioteca Municipal Jaume Vila, anem al Saló del Llibre, etc.

Cal dir, que cada començament de curs de l’activitat es realitza una assegurança de protecció als infants i que el servei és totalment gratuït.

L’acció  social  de  Càritas  és  possible  gràcies  a  la  implicació,  dedicació  i de voluntaris i voluntàries que contribueixen  amb  el  seu  temps  a  col·laborar  amb  l’entitat,  amb  el  seu compromís solidari i gratuït en benefici de la comunitat.

El voluntari o voluntària està caracteritzat pel compromís, per unes actituds i valors concrets: la gratuïtat, la solidaritat, els drets humans, la dignitat i la igualtat de totes les persones, l’opció pels més pobres i exclosos de la societat, la promoció de la justícia social i la defensa dels drets dels més febles.

Cal comentar que el voluntariat assisteix a jornades de formació i a trobades de voluntariat tant a nivell comarcal com diocesà.

Pel que fa a la formació del voluntariat, podem dir que Càritas ofereix diversos tipus de formació: de caràcter religiós, social, psicològic i emocional.

On ens podeu trobar

→ Cita per atenció social:

→ Horari per portar roba:

→ Horari de venda de roba:

→ Alberg de Càritas:

VOLS SER VOLUNTARI A LA NOSTRA AGRUPACIÓ?

INSCRIU-TE

Vols afegir algun missatge addicional?

QUINA ÉS LA TEVA INTENCIÓ?

PREGAREM PER TU